Velkommen til KAT’s hjemmeside.

 

Velkommen til Københavns Aktive Taxiforening.

 

Du bydes hermed velkommen på KAT’s hjemmeside som ny(?) læser. Dette er tænkt som en nem lille introduktion til vores verden.

KAT – Københavns Aktive Taxiforening blev stiftet den 17.11.1980 af en kreds af vognmænd.

Baggrunden for stiftelsen var et ønske om, bedst muligt, at varetage hyrevognmænds interesser i al almindelighed og i særdeleshed i relation til den på daværende tidspunkt nogle år forinden indførte hyrevognslovgivning. Denne lovgivning indeholdt en række kompetencer dels til embedsmænd i ministeriet og hyrevognskontoret dels til politisk valgte repræsentanter i hyrevognsnævnet. Man frygtede simpelthen de overgreb, denne personkreds kunne tænkes at påføre erhvervet dels ved misfortolkninger af lovgivningen dels ved indførelse af regler hvis baggrund alene baserede sig på nævnte personkreds’ frie fantasi. Set i bakspejlet må det erkendes, at den nævnte frygt var velbegrundet.

I de forløbne år har foreningen ført en række retssager mod det offentlige – og vundet langt de fleste. Igennem dette arbejde er foreningen kommet i forbindelse med en række advokater, og det ”ping-pong spil” der har været mellem KAT’s advokater og KAT’s juridiske kompetence har gjort foreningen til en virkelig stærk – man kunne måske hævde uundværlig partner for den vognmand, som har behov for juridisk rådgivning.

KAT’s målsætning er størst mulig frihed for den enkelte.

Dette indebærer på den ene side, at den enkelte vognmand selv bør kunne afgøre, om han ønsker at være tilmeldt et bestillingskontor eller ej, d.v.s. at han i lighed med andre næringsdrivende skal kunne drive sin forretning, som han finder det mest profitabelt; og på den anden side at bevillingssystemet skal opretholdes.

Konsekvensen af at foreningen finder at bevillingssystemet bør opretholdes er, at det giver mulighed for at undgå ”svenske tilstande”.

I den seneste hyrevognslovgivning findes en række bestemmelser, som foreningen har vendt sig mod, og som foreningen ved skriftlige henvendelser til enkelte folketingsmedlemmer, trafikudvalget og ved personligt fremmøde for trafikudvalget har vendt sig mod.

Foreningen opnåede at få slettet bestemmelsen om, at taxichauffører med en vis gæld til det offentlige skulle fratages deres erhverv.

Foreningen søgte at få ophævet pligten til tilslutning til et bestillingskontor, søledes at den enkelte vognmand selv kunne vælge om han ønskede optagelse eller ej.

Videre gjorde foreningen gældende, at reglerne om voldgift bør udgå, dels fordi de vil have forskellig virkning i forskellige dele af landet, og dels fordi de vil have forskellig virkning indenfor samme område, nemlig afhængigt af om en bestemmelse om voldgift optages i det enkelte bestillingskontors vedtægter eller ej. I denne forbindelse bør nævnes, at en voldgiftssag vanskeligt kan gennemføres for mindre end kr.50.000,--.

Foreningen har videre gjort indsigelse mod de mange bemyndigelsesbeføjelser, som er tillagt Trafikministeriet. Baggrunden for denne indsigelse er vore dårlige erfaringer med Trafikministeriets evne til at fortolke dets egne regler, et forhold som i øvrigt har medført at foreningen har vundet talrige sager mod Trafikministeriet.

I den seneste hyrevognslovgivning stilles krav om chauffør- og vognmands- uddannelser. I princippet går foreningen ind for disse tiltag – dog under den klare forudsætning at omkostningerne herved afholdes af det offentlige. Gennem tiden er fremført mange forslag om, hvorledes man kan forbedre standarden af chauffører og vognmænd – oftest er disse ganske fantasifulde. Hvorledes man end vender og drejer problematikken, ender man i spørgsmålet om aflønning. Før dette spørgsmål er løst, skal man næppe vente en egentlig ændring.

I tidens løb, har mange personer / grupper vist interesse for foreningens aktiviteter. Først og fremmest personer / grupper med en større eller mindre tilknytning til vores erhverv eller forholdene omkring vores erhverv. Dette skyldes helt sikkert, at vi altid har kunnet komme med saglige og veldokumenterede argumenter for det vi står for. Dette står i grel kontrast til visse offentlige embedsmænd, hvis meninger, holdninger og argumenter i bedste fald stammer fra deres sidste rejse med Alice til Eventyrlandet!